Participatieverordening is een begin…

In het programma van Progressief Westerveld staat democratische vernieuwing centraal. Inmiddels maakt Westerveld enkele stappen in de goede richting. De Participatieverordening, zoals die op 27 juni werd vastgesteld is een eerste stap. Michiel van de Kasteelen lichtte er een aantal zaken uit.

“Belangrijkste onderdeel van deze verordening is Artikel 2 Doelstellingen en kaders. Artikel 2 lid 2 is een hele mooie tekst (omgevingsgericht, midden in de samenleving, optimale dienstverlening, transparantie), die ik – ik waarschuw het College maar vast – nog vaak ga citeren.”

En verder: “Lid 6 en 7 van artikel 2 geven aan, dat deze tekst niet het eindpunt is, maar dat er verder gezocht en geëxperimenteerd gaat worden. Daar zit voor ons het centrale element. Het proces, dat we in het kader van de Raadsagenda rondom dit onderwerp zijn ingegaan, past daarbij. Drie denkrichtingen, die wij in dit verband van harte aanbevelen, zijn: het burgerberaad, inwonerspanels en het decentrale budgetrecht. Ons Programma 22-26 zegt: Inwoners hebben een beleidsbepalende invloed op het gemeentebestuur. Sommige budgetten zijn gedelegeerd, zodat inwoners zelf kunnen bepalen hoe de gelden te verdelen. Waar de gemeenteraad de beslissing (nog) neemt, is de invloed van inwoners veel bepalender. Er zijn inwonerpanels die adviseren over zorg of woningbouw. Wij hopen in het kader van de Raadsagenda hier verdere stappen te kunnen zetten.

En tenslotte zei hij over het nog niet ingevulde hoofdstuk ‘Dorpendemocratie’: “De manier waarop dat nu is ingericht, geeft hele grote verschillen te zien tussen de verschillende dorpsraden, qua vorm, qua representativiteit, interne democratie en externe communicatie en qua taakopvatting. Het is goed om dat bij en met hen de orde te stellen, voordat we dit hoofdstuk verder vorm geven.