Motie PW-VVD verbreedt participatiebeleid

2 februari 2022
Op de raadsavond van 1 februari lag een Startnotitie Ontwikkelen Participatiebeleid voor. De Gemeente Westerveld heeft een Inspraakverordening en een Verordening Burgerinitiatieven, maar geen overkoepelend participatiebeleid. Vandaar deze notitie. 
Progressief Westerveld miste echter vernieuwende elementen, zoals Inwonersberaden, Inwonerspanels, of de mogelijkheid bepaalde taken aan een groep inwoners te delegeren. Daarom had de fractie een amendement ingediend: Amendement – PW – Startnotitie participatiebeleid
Op 1 februari was er geen ruimte om goed over dit onderwerp te spreken. Daarom legden de fracties van VVD (die ook elementen miste in de Startnotitie) en Progressief Westerveld een gezamenlijke motie voor, die beoogde het vervolgtraject verder te verbreden: Motie – PW en VVD – voorstel startnotitie ontwikkelen participatiebeleid. Die motie werd raadsbreed aangenomen.
 
10 november 2020
In zijn bijdrage aan het debat over de Begroting 2021 besteedde fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen het eerste deel aan een beschouwing over het tover- woord “participatie”. Aan de manier waarop de gemeente daar nu mee omgaat, zitten behoorlijke bezwaren. Deels omdat de participatieprocessen niet goed worden begeleid en de terugkoppeling vaak ontbreekt. Deels ook omdat ondoorzichtige participa-tie soms wordt gebruikt als alibi om in de Raad bepaalde onderwerpen maar niet meer te bespreken.
Progressief Westerveld deed het voorstel om in Westerveld te experimenteren met ‘burgerpanels’ (door loting samengestelde groepen burgers die over een onderwerp advies uitbrengen op basis van goede informatie en overleg) en met ‘burgerbegrotingen’ per kern, waarbij kernen binnen het totaalbudget van de gemeente zelf keuzes kunnen maken over de besteing van middelen.
Lees hier de de volledige bijdrage in eerste termijn.