Diever op Dreef

In 2017 is gestart met de voorbereidingen van de herinrichting van de openbare ruimte in Diever.
Onder de titel “Diever op dreef” is een project opgestart; daartoe is een projectgroep ingesteld, die nauw heeft samengewerkt met de Stichting Diever Village of Shakespeare. Het ontwerp Brinkenplan Diever op Dreef werd op 16 oktober 2018 in een Themaraad aan raadsleden en duo-raadsleden van Westerveld gepresenteerd.
 
Al in 2016 werd een nulmeting verricht naar de kwaliteit van de openbare ruimte in de dorpskern van Diever. Daarbij waren zowel de verkeersproblematiek en toegankelijkheid aan de orde, als de maatschappelijke aspecten (samenhang, recreatie, cultuur en economie).
 
 
Bij de Themaraad gaf Michiel van de Kasteelen namens Progressief Westerveld aan, dat het plan voor het dorp Diever van groot belang is: er kan een enorme impuls van uit gaan voor de Dieverse gemeenschap en economie. De gemeenteraad zal zich ten aanzien (van de details) van het plan zelf echt op de achtergrond moeten houden en de zaken aan de dorpsgemeenschap over moeten laten. Hij had slechts een enkele vraag over de busroute en over de toename van de verkeersdruk elders bij de invoering van eenrichtingsverkeer op de Hoofdstraat. Hij was zeer positief over het elan, dat spreekt uit de cultuur-component van de plannen, en de samenwerking met Diever Village of Shakespeare.
 
Het voornaamste probleem van Progressief Westerveld betreft het gevolgde proces van participatie in en via de Projectgroep. Michiel van de Kasteelen vertelde dat hij kort voor deze Themaraad was uitgenodigd door een groep Dievenaren, die eerder hadden besloten om niet meer deel te nemen aan de Projectgroep, omdat zij zich daar niet serieus genomen voelden, en omdat zij bezwaar hadden en hebben tegen een aantal elementen uit de gevolgde werkwijze. Inmiddels had deze groep dat ook per brief aan de gemeenteraad laten weten; die brief was bij de stukken gevoegd. Progressief Westerveld zou het heel erg betreuren als deze breuk definitief zou zijn. In de vergadering zegde de voorzitter van de Projectgroep toe, dat ook hij de wens had om weer in gesprek te komen. Michiel van de Kasteelen gaf aan, dat hij die boodschap wel aan de groep wil overbrengen, en met hen wil kijken naar de manier waarop en de voorwaarden waaronder zij in het project kunnen terugkeren.