Tarieven Diftar gewijzigd vastgesteld

Het afgelopen jaar heeft de gemeente Westerveld gewerkt aan de invoering van het Diftar-systeem bij de inzameling van het afval. Bij diftar wordt, net als bijvoorbeeld bij elektriciteit en drinkwater, afgerekend op basis van een vastrecht en het werkelijke gebruik van een huishouden. Het heeft even geduurd voordat een raadsmeerderheid overtuigd was van Diftar, maar uiteindelijk heeft wethouder Doeven het principebesluit door de Raad gekregen met steun van Progressief Westerveld.

In de raadsvergadering van 19 december moest het laatste besluit in dit kader worden genomen, namelijk het vaststellen van de bijbehorende vaste en variabele tarieven. Het college-voorstel week al af van de adviezen van ROVA en ambtelijke organisatie, maar dat ging de Raad nog niet ver genoeg. Corné Joziasse was – namens Progressief Westerveld – van mening dat het niet uit te leggen is dat de invoering van Diftar niet voor alle huishoudens een zelfde effect heeft. De acceptatie staat of valt met tarieven, die niet of slechts minimaal afwijken van wat men in de vorige situatie betaalde. 

Die opvatting werd in de Raad breed gedeeld. Samen met andere fracties diende hij een amendement in, dat er toe zou leiden dat dat de verdeling over de verschillende soorten huishoudens eerlijker zou plaatsvinden. Dat amendement werd aangenomen. 

Daarnaast werden twee moties aangenomen over ‘luiers’ in het afval. De motie van D66, waarin werd gevraagd om onderzoek te doen naar een subsidieregeling voor wasbare luiers, kon Progressief Westerveld nog wel waarderen. Maar een motie van DSW, waarin werd gevraagd om onderzoek naar speciale luiercontainers, waarin ouders gratis hun luiers kwijt zouden kunnen, werd door de PW-fractie niet gesteund.

21 december 2022

In de Raadsvergadering van 20 december werd het Grondstoffenplan voorgelegd. Met een Memo, waarin de zaken aan de orde kwamen, waarom de raad eerder dat jaar per motie had gevraagd, zette het College de lijn door richting invoering van Diftar. Waren de Collegepartijen zo vlak voor de verkiezingen nog uiterst afwijzend, nu waren ze bijgedraaid en kon dan eindelijk het principebesluit tot invoering worden genomen. 

In zijn bijdrage namens Progressief Westerveld zei Corné Joziasse het volgende:

De uitleg gisteravond door de directie van ROVA was heel verhelderend. Jammer dat niet eerder deze informatie beschikbaar was voor de raad ondanks de meerdere verzoeken daartoe. Nu is het gelukkig wel mogelijk een goede keuze te maken.

Diftar werkt echt! En is het meest effectief als iedereen meedoet. Is ons duidelijk gemaakt door de directie. Dus ook de vele recreatiewoningen en parken oa in onze gemeente moeten meedoen. Deze bijna 900 adressen scheiden nu niet. Om deze laatste groep ging het met name gisteravond, over de onduidelijkheid bij de collega’s over het zogenaamde flankerend beleid. (Campings vallen onder de bedrijfsregeling en scheiden ook).

De weerstand die ik voelde en ook hoorde van de andere fracties zit m dus met name in het flankerend beleid. Dat vraagt naar onze interpretatie om verdere uitwerking van scenario 2 van het uitvoeringsplan 23. Deze luidt: alle aansluitingen zijn aangesloten op diftar in 24. Er is geen diftar lek. Ook alle andere bijna 900 adressen waaronder recreatiewoningen moeten ook hun afval scheiden. Alleen hoe is dan kennelijk de vraag?

Doorgaan zoals nu is geen optie, ook daar zijn we het wel over eens. Straks zijn onze grondstoffen op, en kost het verwerken van restafval ons een vermogen! Dus, laten we die verandering nu inzetten! Meer dan helft van de gemeenten zijn ons voorgegaan en werken met diftar.

En die ervaring leert, betere scheiding, minder restafval en minder stijgende kosten voor afvalverwerking. Of zelfs een lichte daling van kosten. En bovendien een rechtvaardiger systeem. Want hoe minder restafval je aanbiedt hoe goedkoper je uit bent. Dat stimuleert. Hoe simpel wil je het hebben.

Progressief Westerveld zegt dan ook werk scenario 2 van het uitvoeringsplan 23 verder uit en voer daarna het plan uit. Zodat we diftar begin januari hebben ingevoerd.

En natuurlijk er zullen best opstartprobleempjes zijn en het zal best wel eens misgaan. Maar dat gebeurt nu ook. We kunnen veel leren van de gemeenten die ons zijn voorgegaan.

Dus laten we deze stap nu maken. Op naar een circulair Westerveld, wat we  met elkaar hebben afgesproken.

Zeker met een coalitie die duurzaamheid zo belangrijk vindt en het woord zelfs in haar naam heeft staan……