Collegepartijen schieten voorstel eigen College af

Vanuit de visie ‘Samenwerken aan duurzaamheid’ werkt Westerveld toe naar een circulaire gemeente in 2050.
In 2017 hebben we ons gecommitteerd aan de VANG-doelstellingen (Van Afval Naar Grondstof). De VANG-doelstelling voor 2020 was maximaal 100kg restafval per inwoner per jaar, met een afvalscheidingspercentage van 75%. Het afvalscheidingspercentage van Westerveld was in 2020 79%.
De hoeveelheid restafval per inwoner bedroeg 121kg, waarmee de VANG-doelstelling dus deels behaald is. Westerveld wil hiermee verder, naar uiteindelijk 30 kilo huishoudelijk restafval per inwoner per jaar, zoals de VANG-doelstelling van 2025 voorschrijft. Dit Grondstoffen-plan zet de context en kaders uiteen waarbinnen we de komende jaren willen werken aan een volgende stap op de weg naar een circulair Westerveld. Het Uitvoeringsplan 2022 zet in op het vergroten van de bewustwording, het optimaliseren van de dienstverlening en het nog verder verminderen van de hoeveelheid restafval.

In het Grondstoffenplan 22-25 van het College lagen maar liefst 7 besluitpunten voor, waarvan het vierde luidde: Instemmen met het invoeren van DIFTAR op 1 januari 2023. Bij de debatronde op 15 februari had Hans van Teijlingen namens Progressief Westerveld al aangegeven in grote lijnen met het voorstel in te kunnen stemmen. De gevraagde financiële doorrekening was weliswaar summier, maar voor ons geen beletsel om de principes te omarmen.

Dat gold niet voor de coalitiefracties zelf. Zij begonnen terug te schrikken voor het geheel aan besluiten, dat voorlag. Sterker nog: aanvankelijk hadden zij een amendement voorbereid om 6 van de 7 besluitpunten (waaronder DIFTAR) te schrappen. Uiteindelijk werd het hele voorstel maar teruggetrokken. 

In de besluitvormende raad van 1 maart redde Hans de la Mar nog wat er te redden viel en diende een motie in, die in afgezwakte vorm de steun kreeg van de hele raad. In de motie wordt gevraagd om “alvorens een voorstel voor invoering van DIFTAR aan de raad te presenteren een aantal zaken te onderzoeken en voor te leggen: Motie vreemd aan de orde van de dag – PW en CDA – Invoering diftar