Bronscheiding afval blijft te verkiezen

Bureau IPR-Normag gaf op de raadsavond van 13 april 2021 een presentatie van de resultaten van het Scenario-onderzoek, dat zij voor de Gemeente Westerveld hebben verricht naar de mogelijkheden en te verwachten effecten van nascheiden van plastic. Een aantal fracties in de raad leken daar de afgelopen tijd wel voor te voelen.

Eventuele nascheiding heeft alleen maar betrekking op plastic (en blik en drankenkartons, PMD). Alle andere gescheiden afvalstromen (oud papier, GFT, glas, textiel en milieustraatstromen) staan niet ter discussie. De centrale vraag in dit onderzoek was dan ook: heeft nascheiding van PMD=afval (dus niet meer gescheiden inzamelen, maar na inzameling scheiden) voor- of nadelen ten opzichte van de huidige situatie.

Bureau IPR-Normag laat zien dat de huidige situatie rondom het gescheiden inzamelen van PMD-afval in Westerveld goed is (en de trend stijgend): er is een inzamelrespons PMD van 84%. De ‘afkeur’ (niet-PMD bij het PMD-afval) is dalend naar zo’n 3%. Er zit nog maar weinig PMD-afval bij het restafval.

Als je kijkt naar de situatie bij andere Nederlandse gemeenten, dan zie je dat er (slechts) 48 gemeenten zijn, die de voorkeur geven aan nascheiding. Dat zijn veelal sterk verstedelijkte gemeenten, waar bronscheiding erg moeilijk uitvoerbaar is. Maar ook in die gemeenten zie je een trend om bronscheiding toe te passen in delen van de gemeente waar dat mogelijk is, en nascheiding bijvoorbeeld in situaties van hoogbouw.

Bureau IPR-Normag onderzocht vervolgens voor Westerveld drie scenario’s:

  1. Doorgaan met PMD scheiden aan de bron zoals in de huidige situatie
  2. Geheel overgaan op nascheiden en stoppen met het aan de bron inzamelen van PMD
  3. Gebiedsgericht en selectief nascheiden van het restafval uit de recreatieroute

Deze drie scenario’s werden beoordeeld aan de hand van de kostenvraag, de bijdrage aan het realiseren van de VANG-doelstellingen en de werking van de beleidsinstrumenten.

Bij de kostenanalyse bleek scenario 1 (doorgaan met gescheiden PMD-inzameling) het goedkoopst te zijn (€ 419.000 = € 48 per huishouden). Helemaal overstappen op nascheiding het duurst (€ 588.000 = € 67 per huishouden). En zou het gebiedsgerichte scenario slecht heel beperkt duurder zijn dan de huidige situatie (€ 430.000 = € 49 per huishouden).

Ook bij de realisatie van de VANG-doelstellingen en de werking van de gemeentelijke beleidsinstrumenten, waren de nadelen van een overstap naar nascheiding aanzienlijk groter dan de voordelen.  De conclusies van Bureau IPR-Normag waren dan ook:

> Gemeente Westerveld staat voor een uitdaging om de VANG-ambities te behalen

….en is met de huidige inzet van beleidsinstrumenten en maatregelen op het goede spoor

> Het aan de bron scheiden van PMD werkt goed in de gemeente Westerveld

— Hoge inzamelrespons boven gemiddeld landelijk gezien

— Lage afkeur goede kwaliteit PMD

— Kosteneffectief in vergelijking met stoppen met bronscheiding

Met deze conclusies kan de gemeente volgens Progressief Westerveld niet anders dan op de ingezette weg van bronscheiding doorgaan. Daarbij is nog wel winst te behalen in de recreatiesector.