Vestiging voorkeursrecht leidt tot grote onrust Dieverbrug

Het voorstel van het College om Voorkeursrecht te vestigen op een aantal percelen aan de rand van Dieverbrug langs de vaart, heeft tot grote onrust geleid. Bewoners aan de Dwingelderdijk en de Juliana en Bernardweg zagen al een grote nieuwbouwwijk in dat nu nog rustige en open landschap ontstaan. Nu is het vestigen van voorkeursrecht (recht van eerste aankoop door de gemeente) nog niet meteen een planologische beslissing, maar dat het een gemakkelijk kan leiden tot het ander, was ook de Raad wel duidelijk. 

Op 10 juni werd de Raad geïnformeerd over de technische kanten van de Wet Voorkeursrecht. En op 17 juni kwam het raadsvoorstel zelf in bespreking. Een viertal bewoners maakten van de gelegenheid gebruik tot inspreken. Michiel van de Kasteelen gaf namens Progressief Westerveld aan dat de Raad weliswaar bij de Omgevingsvisie had gesproken over het gebied tussen Diever en Dwingeloo als een mogelijke locatie voor een (wat) grotere bouwopdracht. Maar daarbij waren deze specifieke percelen niet in beeld geweest. Hij realiseerde zich dat elke locatie overal in de gemeente tot onrust en tegenstand zou kunnen leiden, maar vond de nu aangewezen locatie zeker niet voor de hand liggen. De ontsluiting van de wijk was problematisch, de lage ligging en de grond waren dat ook. Het voornaamste bezwaar was echter, dat de Raad straks nog maar de keuze zou hebben uit een (1) locatie, terwijl alle planologische en technische afwegingen nog gemaakt moesten worden. Volledige tekst inbreng: 22.05.17 Eerste termijn – Voorkeursrecht Dieverbrug.

Dat gevoel leefde bij meer fracties en op voorstel van Progressief Westerveld werd op 24-05 een besloten zitting ingelast, waarin ook andere locaties de revue passeerden. Dat gesprek leidde echter niet tot het idee, dat hier een goed onderbouwde keuze was gemaakt. Samen met de Partij van de Arbeid werd uiteindelijk een amendement op het voorgelegde besluit ter tafel gebracht, dat mede werd ingediend door Gemeentebelangen en VVD. Daarin wordt het College opgedragen “om binnen zes maanden, in samenhang met de geactualiseerd Woonvisie, te inventariseren welke andere locaties geschikt zijn voor grondaankoop ten behoeve van woningbouw, en deze na consultatie van de raad eveneens door middel van het vestigen van het Voorkeursrecht te beschermen tegen speculaties in de grondmarkt’. Dat amendement werd bij de besluitvormende raad van 31-05 aangenomen met alleen D66 tegen.