Locatie Sportpark Meerkamp aangewezen voor woningen

In de raadsvergadering van 20 december 2022 werd een amendement aangenomen om de besluitpunten van het Projectvoorstel toekomstbestendigheid buitensport Havelte aan te passen. Toegevoegd werd toen een opdracht aan het College om op korte termijn nader te onderzoeken of woningbouw mogelijk is op locatie IJsbaan en/of op locatie Meerkamp. Dat onderzoek is nu afgerond met het voorstel voor een locatiekeuze in de raadsvergadering van 27 februari 2024. In principe is woningbouw op beide locaties mogelijk, maar de locatie Sportpark Meerkamp kende een aantal voordelen. 

Progressief Westerveld kon zich – bij monde van Judith Staalman – vinden in die keuze. Het is belangrijk om nu na zo veel vertraging een knoop door te hakken en aan de slag te gaan met woningbouw in Havelte. 

Het probleem, dat Progressief Westerveld en PvdA hadden met het voorliggende voorstel was het starre vasthouden aan een verdeling van sociale huur (20%), betaalbare koop/midden huur (40%) en middelduur en dure koop (40%). Zij pleitten voor in ieder geval onderzoek naar een groter aandeel sociale huur. In het debat op 6 februari waren zowel de wethouder als de collegepartijen niet genegen die verhouding ter discussie te stellen. Daarom hadden de fracties van Progressief Westerveld en PvdA samen met Gemeentebelangen een motie voorbereid voor de raadsvergadering waarin werd opgeroepen in ieder geval te onderzoeken wat de behoefte is aan sociale huur en goedkope
koopwoningen, voordat er overgegaan wordt tot definitieve planvorming. Merkwaardig genoeg bleek de wethouder haar standpunt in het eerdere debat nu volledig te hebben herzien. Dat maakte de motie overbodig, zodat deze kon worden ingetrokken.