Herziene motie woningbouw aangenomen

27-06-2023

Op 7 maart werd de motie onder druk van het College nog aangehouden. In de Raad van 27 juni lag er een gewijzigde versie ter tafel. Progressief Westerveld was nog steeds niet enthousiast van de tekst, maar had besloten wel mee in te dienen om het signaal richting College zo sterk mogelijk te maken. 

Tussen 7 maart en 27 juni waren er twee besloten informatieavonden geweest over mogelijke bouwlocaties. De sessies waren besloten om grondspeculatie tegen te gaan. Namens Progressief Westerveld zei Michiel van de Kasteelen: “Inmiddels hebben we twee informatiesessies gehad, waarvan de eerste niet en de tweede grotendeels wel aan de verwachtingen voldeed. Nu hebben de initiatiefnemers de motietekst in aangepaste vorm opnieuw voorgelegd. Progressief Westerveld heeft op twee punten een wijziging weten aan te brengen. We zijn nog steeds niet heel enthousiast over de motie, maar voldoende om hem mee te kunnen indienen. Er komt heel veel samen in deze motie, en daarmee wordt een beetje een ratjetoe. Wat ons betreft kan de huidige formulering van de eerste overweging (positieve grondhouding) en van de derde oproep (vlotte doorontwikkeling) niet worden uitgelegd als een ‘carte blanche’.

Over de bouwlocatie bij Dieverbrug zei hij: “Wij zijn indertijd uiteindelijk akkoord gegaan met het vestigen van het voorkeursrecht op de percelen bij Dieverbrug, maar onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het verzilveren daarvan afhankelijk was van wat er aan alternatieve locaties kon worden ingezet. Over die alternatieve locaties ga ik het niet hebben, maar mijn fractie heeft voor zichzelf de conclusie bereikt, dat de locatie Dieverbrug overbodig is. Ik ga niet over de conclusies van het College en ook niet over het moment waarop die getrokken worden, maar wel de vraag op welke termijn uitsluitsel gegeven kan worden over het al dan niet geheel of gedeeltelijk doorzetten van de locatie Dieverbrug.”

En tenslotte over de (sociale) huurwoningen en Actium: “De vraag is of er een helder plan van of met Actium kan worden neergelegd over de 100 te bouwen huurwoningen. Dat voornemen blijft echt te veel hangen, en dat terwijl daarmee locaties, zoals het Storckschoolterrein, op slot worden gehouden.”

De motie werd aangenomen met alleen D66 tegen.

07-03-2023

In de Raadsvergadering van 7 maart 2023 lag een motie voor, waaruit grote frustratie sprak over het gebrek aan voortgang bij de verschillende woningbouwprojecten. De motie constateert dat er onvoldoende geluisterd wordt naar initiatiefnemers en dat er onvoldoende medewerking wordt verleend. Letterlijk stelt de motie dat “er onvoldoende uitvoering is gegeven aan de eerder door de raad aangenomen moties met betrekking tot het realiseren van woningbouw“. De motie roept vervolgens het College op om de structuur in de organisatie zo in te richten dat alle ingediende plannen zo spoedig mogelijk en met prioriteit in behandeling worden genomen.

Ook Progressief Westerveld was uiterst kritisch. Michiel van de Kasteelen zei het volgende:

De gemeente Westerveld biedt te weinig mogelijkheden om betaalbare huisvesting te realiseren voor jongeren, starters en doorstromers. Op de sociale huurmarkt dreigen statushouders en eigen -jonge- inwoners elkaars concurrenten te worden. Een sociale koopmarkt wordt bemoeilijkt , o.a. omdat de gemeente weinig eigen bouwgrond (meer) heeft en er de afgelopen decennia vooral op projectontwikkelaars is vertrouwd.
Het College spreekt zich in diverse visiestukken (omgevingsvisie, woonvisie) altijd uit voor aandacht voor de doelgroepen jongeren/ starters, en soms ook Knarren, maar maakt geen harde keuzes, geeft niet aan hoe zij hier heldere, bepalende regie op gaat voeren. De doelgroep draagkrachtige ouderen en “overlopers” van elders is hier natuurlijk van harte welkom, om een goede mix van oude en nieuwe inwoners te krijgen of te behouden. Maar zij hoeven niet ondersteund te worden, zij vinden hun eigen plek wel op de markt.
De gemeente is veel te terughoudend in het actief ondersteunen en faciliteren van CPO’s (de collectief particuliere opdrachtgevers), zowel die van jongerengroepen áls die van ouderen die middels het Knarrenhof-concept willen doorstromen vanuit hun te grote en niet levensloopbestendige woningen.
De gemeente kijkt niet actief naar de mogelijkheden van woningsplitsing of inbreiding op erven. De visie van het Buro Nohnik hierop is kennelijk onder in een bureaula gelegd.
De gemeente stelt zich te passief, te volgend op tegenover de woningbouwstichting. Wordt het niet tijd om weer een woningbouw-vereniging of echte coöperatie te hebben in plaats van een corporatie-stichting?

Uit de voorliggende motie spreekt de enorme frustratie die zich hier in deze raad heeft opgebouwd; die frustratie leeft ook bij ons. Nogmaals: al in 2019 pleitte onze fractie voor een gedegen uitvoeringsplan bij de woonvisie en voor een doelgroepenbeleid. In 2020 steunden wij van harte de motie van PvdA over bouwlocaties. In 2021 hebben wij – samen met PvdA en CDA – in een motie actie en regie gevraagd ten aanzien van de Knarrenhof in Havelte. Vele malen hebben we geprobeerd beweging te krijgen in het plan Meerkamp. Ook mijn fractie vangt de vele geluiden op, waarnaar in deze motie wordt verwezen en is met diverse groepen in gesprek geweest.
Wij delen de frustratie en we zullen zeker ook vóór deze motie stemmen.
Maar in de voorliggende motie wordt ons inziens teveel toegeschreven naar en verwacht van omvang en inrichting van de ambtelijke organisatie, en naar de mogelijkheden van extra geld en ambtelijke ondersteuning.
De roep om meer daadkracht ondersteunen wij, maar wel met visie. Het gaat niet om “bouwen, bouwen, bouwen” maar om goed afgewogen, haalbare en betaalbare projecten voor de beoogde doelgroepen. Binnenkort bespreken wij de bouwlocaties en de Uitvoeringsagenda bij de herziene Woonvisie. Daar moet het gebeuren. Deze motie zien we maar als een extra waarschuwing vooraf.