Havelte: bouwlocatie én impuls voor sport

26-10-2021
In de besluitvormende Raad van 26-10 zetten de fracties de discussie voort, maar zonder dat enige richting werd gegeven door het College. Het college-voorstel (variant 1 ‘Renovatie op huidige locaties’) werd zonder omhaal ingetrokken. Een verrassingsvoorstel van de VVD (variant 3 ‘Alles naar nieuwe locatie’) werd met verbazing ontvangen door zowel College als overige raadsfracties. Waar dan?, was de vraag. Na veel aandringen kwam de optie van een sportvoorziening op de es ter tafel. Dus bleef Variant 2 over, maar zonder doorrekening en zonder een eenduidig advies van de Dorpsgemeenschap Havelte kon daarover zeker geen besluit vallen. Het geheel werd doorgeschoven naar begin volgend jaar.
 
12-10-2021
Op de politieke avond van dinsdag 12 oktober stond de toekomst van de buitensportaccommodaties in Havelte ter discussie. Het ging om het terrein van de voetbalvereniging Havelte en de ijsbaan, waar behalve de IJsclub Havelte ook de Survivalrun groep Havelte is gevestigd. De accommodaties zijn al jaren slecht.  Er lag een rapport met een aantal varianten op tafel. De discussie spitste zich toe op twee varianten. In variant 1 bleven de clubs op hun terrein en werd alles gerenoveerd. In variant 2 werden alle clubs samengevoegd op de locatie van de voetbalclub en kwam het ijsbaanterrein vrij voor woningbouw. De tweede variant is ruim een miljoen duurder. Het college vermeldde dat de sportclubs voorstander waren van variant 1 en dat er niet gesproken was met de Dorpsgemeenschap Havelte. Vervolgens kiest het college, zonder veel onderbouwing, voor variant 1.
 

Progressief Westerveld heeft zich sterk gemaakt voor variant 2. De woningbouw in Havelte zit al jaren in het slop en nu kan er een locatie voor ruim 40 woningen beschikbaar komen, middenin Havelte. Er is dringend behoefte aan een locatie voor de Knarrenhof (een initiatief van veel ouderen) en er is een schreeuwend tekort aan starterswoningen en huurwoningen.

Progressief Westerveld is daarbij ook bereid om extra geld uit te trekken voor de sportclubs. Uiteindelijk leveren zij ruimte in. De nieuwbouw kan bovendien duurzaam gerealiseerd worden en dat is ook wat waard. Wel willen we graag dat de plannen besproken worden met de Dorpsgemeenschap Havelte. Die zijn bezig met het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. Wij hopen dat zij wat tijd vrij willen maken om zich uit te spreken over de twee varianten.

Tot onze verrassing vertelden de sportverenigingen op de politieke avond dat zij voorstander waren van variant 2. Ook zij waren zich bewust van de woningbehoefte. Daarnaast vertelden zij dat de haalbaarheid van beide varianten moeilijk was als de clubs (en met name de ijsclub) veel moeten investeren. Zij hoopten op een extra bijdrage, doordat zij ruimte vrijmaakten. Door één locatie beter in te richten is er niet alleen ruimte voor de huidige clubs, maar kunnen er in de toekomst ook eventuele anderen aanhaken.

Er tekende zich een meerderheid in de raad af, die variant 1 afwees. Een groot aantal fracties wil nader onderzoek naar variant 2: hoeveel geld is er precies nodig, zijn er bezuinigingen op het plan mogelijk. Zij waren ook benieuwd naar de mogelijkheden van woningbouw. Veel fracties, waaronder Progressief Westerveld, verbaasden zich over het gemak waarmee een uitstekende woningbouwlocatie door het college terzijde werd geschoven. Het debat is opgeschort tot over twee weken. Het college probeert de cijfers nog wat scherper op een rij te krijgen. Wordt vervolgd.