Berichten uit de partij / 2018

sept.-dec. 2018

Op donderdag 13 september kwamen 29 leden van Progressief Westerveld in OverEntinghe Dwingeloo samen om "handen en voeten te geven aan een Duurzaam Westerveld". En 12 leden konden niet aanwezig zijn, maar hadden wel aangegeven mee te willen doen. 

De partij pakte daarmee de draad weer op van voor de verkiezingen: het enthousiasme en de inzet waardoor het meest klinkende verkiezingsresultaat tot nog toe kon worden bereikt.

Zie het volledige bericht

mrt.-juni
2018

Omdat Progressief Westerveld de grootste was geworden, nam de partij het voortouw in de formatiebesprekingen. 

Om dit proces te begeleiden had de fractie Paul Wijers als informateur gevraagd, vanwege zijn ervaring in de Westerveldse politiek, maar tegelijkertijd om de afstand ten opzichte van de actuele situatie.

Paul Wijers was raadslid en fractievoorzitter van Progressief Westerveld in de periode 2006 tot 2012. Inmiddels woont hij in Meppel.

De verkenningsfase werd afgesloten met de con-statering dat door drie partijen de voorkeur is uit-gesproken voor een coalitie van Gemeente-belangen, DSSW/SW en Progressief Westerveld. De fractie-voorzitters van deze partijen antwoordden bevestigend op de vraag van de informateur of hij namens hen de haalbaarheid van deze combinatie verder kon onderzoeken. Daarmee ging de informatiefase in.

Op 11-04 hebben de fracties van DSSW-SW, Gemeentebelangen en Progressief Westerveld de uitkomsten van de informatiefase met de informateur besproken. De uitkomst daarvan werd door alle partijen als positief ervaren, hoewel er nog wel enkele dossiers waren waarover verder onderzoek moest plaatsvinden.

De fracties verzochten Paul Wijers om als forma-teur de totstandkoming van een coalitie te bege-leiden. Daarbij gold als uitgangspunt dat er geen dichtgetimmerd coalitieakkoord zou komen, maar een beleidsovereenkomst, gebaseerd op een aantal geformuleerde uitgangspunten.

Op 13-04 werden de leden van Progressief Wester-veld op de Algemene Ledenvergadering in Vledder bijgepraat door de beide onderhandelaars, Anke Oosterhuis en Hans de la Mar. 

Een belangrijk deel van de Algemene Ledenverga-dering werd besteed aan ideeen en voorstellen om de komende vier jaar de energie in de partij levend te houden. Er is sterke behoefte aan men-sen (binnen en buiten de partij), die rondom de Fractie (Plus) op onderwerpen gevraagd kunnen worden hun expertise ter beschikking te stellen.

De drie bestuursleden van Progressief Westerveld, Hans Verhoef (voorzitter), Annemiek Asma (secretaris) en Job van Haaften (communicatie) kregen versterking van een nieuwe penning-meester (Reina Sickenga) en een nieuw algemeen bestuurslid (Laura de Graaf).

Op 07-05 stemde de fractie van Progressief Westerveld in met het resultaat van de college-onderhandelingen. In een daarop volgende gezamenlijke bijeenkomst met de fracties van DSSW-SW en Gemeentebelangen bleek dat zij eveneens instemden. Daarmee was het formatie-proces ten einde en stond niets meer in de weg om op 16 mei het nieuwe College van B&W te installeren.

Zie hier: a. het Persbericht van de drie fractie-voorzitters; b. de tekst van coalitie-akkoord "Grensverleggend besturen"; c. de portefeuille-verdeling binnen het nieuwe College; en d. de brief, die ook vandaag aan alle maatschappelijke organisaties in Westerveld is verzonden.

Op 10-05 droeg Progressief Westerveld Wilfried de Jong uit Assen voor als kandidaat-wethouder (zie hier het volledige bericht). En op 16-05 werd hij in een extra raadsvergadering tot wethouder benoemd tezamen met Henk Doeven (DSSW-SW) en Jelle de Haas (GB). Voorafgaand aan die benoe-ming legde Paul Wijers verantwoording af over zijn werk als (in-)formateur.

Vrijdagavond 29 juni hield Progressief Westerveld haar Zomerbijeenkomst 2018. Zo'n 40 leden waren naar Dwingeloo gekomen om kennis te maken met een van de drie top-instituten op wereldschaal op het gebied van de Sterrenkunde. Voorzitter Hans Verhoef blikte terug op een intensief en succesvol jaar: de campagne, de winst bij de raadsverkiezingen in maart en de college-vorming met DSSW-SW en Gemeentebelangen.

In de collegezaal van Astron gaf Managing Director Marco de Vos een presentatie van het werk, dat bij Astron wordt gedaan.In de vraag en antwoord sessie ging de heer de Vos ook in op de relatie met de gemeente Westerveld. 

Zie volledige bericht.

jan.-mrt.
2018

Vrijdag 19 januari 2018 kwamen de leden van Pro-gressief Westerveld bijeen voor een nadere ken-nismaking met de top zes van de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en natuurlijk elkaar. De Uelenspieghel in Uffelte had een sfeervolle zaal ter beschikking gesteld.
Hans de la Mar, nummer vier op de lijst, had zich goed voorbereid en wist met hier en daar een kwinkslag iedereen te boeien en te vermaken. Hij leidde de bijeenkomst met verve. Ondertussen werden de top zes kandidaten ondervraagd en kwamen serieuze thema’s aanbod. Een variatie die de aandacht goed vasthield.

Daarna ging alle aandacht en energie naar de ver-kiezingscampagne. Op 3 februari waren de affiches op de borden.

En in aanwezigheid van een groot aantal kandida-ten en partijleden leverde Progressief Westerveld op maandagochtend 5 februari haar kandidaten-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in.

De Valentijnstaart 2018 ging op 14 februari naar de Fair Trade Werkgroep Westerveld

Op 24 februari was de Vergezicht, het verkiezings-magazine van Progressief Westerveld, gereed. De eerste exemplaren werden aangeboden aan vier jongeren uit Westerveld. Daarna werden de 8500 exemplaren huis-aan-huis verspreid. 

De volledige Vergezicht 2018 is hier te lezen.

Op 10 maart vond in de Veldkei de grote verkie-zingsmanifestatie plaats met een aantal bijzondere gasten, zoals Rob Crispijn (de tekstschrijver van Herman van Veen) en Harcourt Kleinfelter (de voormalig perschef en speechschrijver van Martin Luther King). Er waren inhoudelijke gesprekken over de thema's, die bij deze verkiezingen centraal stonden. Er was heel veel muziek, lekker eten en een zeer goede sfeer. 

Het volledige Programma treft u hier.

En hieronder de video-impressie van deze dag.

De dag voor de verkiezingen schreef lijsttrekker Anke Oosterhuis een column voor deze website, waarin zij de belangrijkste thema's op een rij zette. Zij sloot af met: Ik hoor ook wel zeggen: Ok, misschien is stemmen wel zinvol, maar wat maakt die ene stem van mij nou uit? Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen kwam Progressief Westerveld maar een klein aantal stemmen tekort voor die vierde raadszetel. Dus dat ‘elke stem telt’ is overal waar, maar in een gemeente als Wester-veld is het ‘wel heel letterlijk waar’.

Lees hier de volledige column.

En op 21 maart kwam die vierde zetel er ook, ruimschoots. Een prachtig resultaat. En een voortzetting van de stijgende lijn, die de partij al sinds haar entree in Westerveld heeft laten zien.

Op 27 maart werd afscheid genomen van de "oude raad". Progressief Westerveld nam daarbij afscheid van Gerard Goedhart (opvolger van Jan Langen-kamp), Rob den Hollander en Toos Bierhoff, die de partij in de achterliggende raadsperiode hadden vertegenwoordigd.