Nieuws uit de partij

Archief:

Wat moet je met politieke partijen?

23 augustus 2020

Column door Margreeth van der Kooij, voorzitter PW

Politieke partijen horen bij onze democratie, onze huidige democratische structuur is erop gebaseerd. De vraag is of deze structuur na zo’n 150 jaar nog steeds de beste is die je kunt bedenken om ervoor te zorgen dat we als burger prettig met elkaar op een stukje grond kunnen samen-leven.

Stel we mochten met een blanco papier beginnen, zouden we dan op dit model komen: burgers – lang niet allemaal – verenigen zich in een partij die hun belangen moet behartigen in het bestuur van ons land, de provincie, gemeenten. De vereniging maakt een programma op basis van kenmerkende ideeën, een ideologie, stelt een kieslijst samen van mensen die de partij een periode moet vertegenwoordigen en probeert zoveel mogelijk stemmen te winnen. Elke vier jaar krijgt de kiezer de kans om invloed uit te oefenen door middel van zijn stem. Zouden we dat doen? Het is een model dat makkelijk uitdraait op macht. Strijdtermen horen erbij: we hebben gewonnen; we vechten ertegen/-voor; we kiezen strategisch. We denken in partijbelangen

 

Ik denk dat het beter kan. En met mij velen, gezien de experimenten met andere democratische vormen: burgerraden, democratie door loting, wijkgerichte aanpakken etc. Experimenten die gebaseerd zijn op initiatieven van inwoners in plaats van representatie en waar het algemeen belang van inwoners een veel ruimere kans krijgt.

Lees hier de hele column

Judith Staalman treedt toe tot Fractie Plus en stelt zich voor..

Sinds enkele weken maak ik deel uit van de steunfractie+. Ik doe mee met de fractie vergaderingen. Op dit moment zijn de vergaderingen nog digitaal.

Mijn naam is Judith Staalman en ik werk bij de Nederlandse Spoorwegen als personeelsplanner voor machinisten in Lelystad. Vanuit Almere zijn wij in 2018 in Vledder komen wonen en genieten volop van de fantastische omgeving. Zowel in de gemeente Almere als in de provincie Flevoland was ik in diverse functies politiek actief. In 2002 ben ik begonnen als fractieassistent voor GroenLinks in de gemeenteraad van Almere. Daarna was ik o.a. statenlid voor GroenLinks in de provincie Flevoland tot aan mijn verhuizing naar Vledder. Ik heb me bezig gehouden op diverse beleidsterreinen met name op het gebied van economie, omgevingsvisie en vervoer.

Nu ik al weer enkele jaren in de gemeente Westerveld woon prikkelt het weer om politiek actief te worden in onze gemeente. Mijn interesse ligt in het bijzonder bij de leefbaarheid van de dorpen, duurzaamheid, milieu, landschap en economie.

In memoriam

Gerard Kok

door Hans van Teijlingen

Op 26 juni j.l. is Gerard Kok overleden. Gerard is door zijn lidmaatschap van D66 sinds de gemeentelijke herindeling van 1998 lid van Progressief Wester-veld. Gerard was, tot dat zijn gezondheid het niet meer toeliet, een trouwe bezoeker van door Progressief Westerveld georganiseerde activiteiten als ALV’s, nieuwjaarsbijeenkomsten en zomerafsluitingen.

We zullen Gerard vooral blijven herinneren als de man van de ‘duisternis’. Hij vond ‘duisternis’ een ondergewaardeerde kwaliteit van onze leefomgeving. In de gemeente Westerveld is nog relatief veel duisternis te vinden. Door zijn pleitbezorging is duisternis een belangrijk punt in het partijprogramma. Duisternis is onder meer een voorwaarde voor bijvoorbeeld ‘Astrotoerisme’.

Behalve argumenten betekenden politieke discussies voor Gerard ook emotie. Eén keer is Gerard naar aanleiding van een discussie zo boos geweest dat hij een jaar niet verscheen op de algemene ledenvergaderingen. Echter, zijn verbinding met de mensen van Progressief Westerveld maakte dat hij na enige tijd weer verscheen en meedeed als vanouds.

Wij wensen zijn vrouw Willie, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken van dit verlies.

Bericht van het bestuur

7 juli 2020

Even een overzicht van waar het bestuur mee bezig is. Dat we weer op sterkte zijn hebben jullie kunnen merken aan de mailings die langskomen. We kregen mooie reacties op de eerste, met de vraag of en zo ja welke expertise jullie in willen zetten voor Progressief Westerveld. Met een aantal van deze mensen is inmiddels contact opgenomen, omdat hun aanbod op dit moment ook van pas komt. De tweede mailing was een uitnodiging voor een alternatieve ALV, omdat we de financiën graag willen afronden. Voor degenen die daarbij willen zijn is er een videovergadering op 16 juli a.s.

We kijken verder vooruit: een vijftal leden is aan de slag gegaan om in November een nieuw Vergezicht te kunnen rondbrengen. Na de zomer is het tijd om te starten met het maken van het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voorjaar 2022. Dat lijkt nog ver weg, maar als we zonder druk een mooi programma willen ontwikkelen, dan is dat heel reëel. Mocht er iemand onder jullie zijn die erover wil denken om campagneleider te worden, dan gaan we graag met je in gesprek!

 

Binnenkort krijgen jullie een heel speciale zomermail. Maar nu ook alvast: een mooie zomer toegewenst.

Namens het bestuur,

Margreeth van der Kooij, vz.

Bestuurswisseling bij Progressief Westerveld

27 mei 2020

Lees hier de brief van Margreeth aan de leden.

Onder normale omstandigheden had Progressief Westerveld begin april een Algemene Ledenvergadering gehad, maar die kon vanzelfsprekend geen doorgang vinden vanwege de coronacrisis. Eerder dit jaar was Hans Verhoef om persoonlijke redenen terug getreden als voorzitter, en ook Annemiek Asma legde de functie van secretaris, die zij vele jaren lang vervuld had, neer. De lopende zaken konden worden voortgezet doordat Maat Mahler het voorzitterschap waarnam, en Job van Haaften het secretariaat. Sieger Miedema, die kort geleden tot het bestuur was toegetreden, moest ook dit voorjaar afhaken, omdat hij in deze crisisperiode alle aandacht nodig had voor zijn bedrijf. En ook Job trad af na drie perioden als bestuurslid.

Al begin februari had het bestuur gevraagd om kandidaten voor het voorzitterschap en het secretariaat, waarop zich voor beide functies een kandidaat had gemeld. Besloten werd om de verkiezing niet uit te stellen naar het najaar, maar zonder een fysieke bijeenkomst af te handelen. Alle leden ontvingen een brief en een stembiljet, dat zij per post konden retourneren. Ook werd een digitale kennismaking georganiseerd met beide kandidaten.

Er werden maar liefst 67 formulieren terug gezonden. Op Margreeth van de Kooij werden 62 stemmen voor uitgebracht en op Neel Oosterbos 63. Daarmee zijn Margreeth en Neel verkozen tot voorzitter, respectievelijk secretaris. Samen met Maat Mahler, die in het bestuur blijft als vice-voorzitter, en Reina Sickenga als penningmeester, gaan zij de komende periode de partij leiden richting de verkiezingen van 2022.

Georg Kreuzberg vertrekt

28 april 2020

Georg Kreuzberg is verhuisd van Havelte naar Assen, de liefde achterna. En dat betekent het einde van zijn intensieve betrokkenheid bij Progressief Westerveld. 

Afkomstig uit het Noorden van Duitsland, heeft hij zich in Nederland gevestigd, de laatste periode in Havelte, waar hij zijn eigen bedrijf had. 

Binnen Progressief Westerveld vervulde hij een belangrijke rol. Hij was een bevlogen campagne- leider bij de verkiezingen van 2018 met als hoogtepunt de grote verkiezingsmanifestatie in Havelte. Hij was gespreksleider bij een aantal politieke cafe's, maar ook bij bijeenkomsten met onze coalitiepartners. 

En hij was nauw betrokken bij de Fractie Plus, de afgelopen periode ook als duo-raadslid.

Assen krijgt er een actief en betrokken burger bij.

Valentijnstaart 2020 voor Dwingeler Ommetjes

13 februari 2020

De Dwingeler Ommetjes kregen dit jaar de welverdiende jaarlijkse Valentijnstaart uit handen van Michiel van de Kasteelen, fractievoorzitter van Progressief Westerveld.

De Dwingeler Ommetjes is een initiatief van vier mannen (Joris Driehuis, Erik Boelm, Iwan de Vries en Sieme Boers), die samen met vrijwilligers veel van hun vrije tijd en energie steken in het uitzetten, mogelijk maken, bewegwijzeren en onderhouden van ommetjes rond Dwingeloo. Ze zijn allemaal ca. 5 km, dat is een uurtje lopen langs een vaak verrassende route. De eerste wandeling was vorig jaar een feit: het Mars-ommetje dat begint op de Brink en langs Batinghe, de Vlakendijk en het Sportpark en dan ook weer op de Brink eindigt.

Zowel inwoners als toeristen hebben grote waardering voor dit ommetje. Dit jaar komen er nog meer ommetjes bij. In Eemster, Lhee en het Westeinde zijn in samenwerking met enthousiaste buurtbewoners leuke routes tot stand gekomen. 

Dit voorjaar gaan de paaltjes met routebordjes de grond in, alles in samenspraak met het Recreatieschap Drenthe.  Bij de Tip, recreatie- en horecabedrijven en de Dwingeler middenstand zijn folders met de route te krijgen. Een mooi initiatief, dat het prachtige brinkdorp Dwingeloo nog aantrekkelijker maakt voor iedereen die er woont of er vakantiedagen doorbrengt.

Joris Driehuis, Erik Boelm, Iwan de Vries en Sieme Boers , gefeliciteerd met deze erkenning en succes met jullie mooie project!

Ieder jaar verrast Progressief Westerveld een organisatie of een groep mensen met een Valentijnstaart. De taart gaat altijd naar een persoon of groep die het verdient om in het zonnetje gezet te worden. In het verleden ging de taart al naar de gemeentelijke zoutstrooiers, vrijwilligers van het azc, de TIP, de Gouden Ploeg, Dorpsbelang Vledder, basisschool De Eemster, Alfred Schoenmaker, de Kledingbank, de Grote Optrommelactie Geeuwenbrug, de werkgroep Fairtrade, en vorig jaar naar De Tippe in Vledder.

Nieuwjaarbijeenkomst 2020

17 januari 2020 

Vrijdag 17 januari kwamen 26 leden bijeen om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Het was in Dwingelderheem aan de rand van Dwingeloo.

 

Hans Bartels vertelde over de plannen rond de Vijfsprong die het dorp Dwingeloo meer moeten verbinden met het Dwingelderveld.

 

Na deze presentatie was er een smakelijk stampottenbuffet, zowel vegetarisch als biologisch.

 

Tegen het einde van de bijeenkomst werd er officieel afscheid genomen van Annemiek Asma als secretaris van het bestuur, een functie die zij 5 jaar heeft vervuld. Daarvoor was Annemiek 7 jaar fractiemedewerker.