Biologische inkoop groenvoorziening

Wilfred Beets van Progressief Westerveld verdedigde in de raadsvergadering van 26 april 2021 een motie, die ten doel had om het inkoopbeleid van de gemeentelijke organisatie ten behoeve van de groenvoorziening aan te passen. In de motie sloot hij aan bij de wens, die ook in de agrarische sector wordt gevoeld om “de omschakeling te maken naar kringlooplandbouw in 2030 en daarbij het gebruik van bestrijdingsmiddelen sterk te beperken”. Maar een van de argumenten van de sector om daaraan niet ten volle mee te werken, is de door hen ervaren situatie op de afzetmarkt van bollen, planten, heesters en bomen. Volgens de motie is “er een stimulans nodig om gedrag van consumenten te bevorderen richting duurzame, biologische, en lokale producten”. 
 
De motie constateert dat de gemeente daarin een voorbeeld- en aanjaagfunctie zou moeten vervullen. In de oorspronkelijk ingediende tekst van de motie werd het College gevraagd “op korte termijn voor haar eigen inkoop – bij voorrang en voorzover mogelijk – over te
gaan op biologisch en regionaal geteelde producten voor de eigen groenvoorziening”. De weerstand bij een meerderheid van de raadsfracties was echter zo groot, dat Beets zijn tekst aanpaste naar: “Op korte termijn te onderzoeken hoe voor haar eigen inkoop – bij voorrang en voor zover mogelijk – verder overgegaan kan worden op biologisch en regionaal geteelde producten voor de eigen groenvoorziening”.
 
Maar zelfs in die afgezwakte vorm was de motietekst niet aanvaardbaar voor een raadsmeerderheid. Progressief Westerveld kreeg slechts de steun van de fracties van de Partij van de Arbeid en D66.