Inkoop en aanbesteding: nieuw beleidskader

Het was op initiatief van Wilfred Beets, dat in de vorige raadsperiode de Rekenkamer Commissie (RKC) opdracht kreeg om het beleid ten aanzien van Inkoop en aanbesteding van de de gemeente Westerveld onder de loep te nemen. Dat bleek een gouden greep. Het RKC-rapport “Duurzaam inkopen en SROI in Westerveld” werd in 2022 aan de Raad aangeboden en de uitstekende aanbevelingen werden helemaal overgenomen. 

Op basis daarvan heeft de gemeente nu haar Beleidskader Inkoop en SROI opnieuw ingericht. En dat is goed in lijn met wat Progressief Westerveld voor ogen stond. Fractievoorzitter Michiel van de Kasteelen zei daarover op 14 november het volgende:

“Progressief Westerveld is blij met de agendering van het inkoopbeleid op deze wijze. Zo kunnen de uitstekende aanbevelingen van de Rekenkamer Commissie over Duurzaamheid en SROI bij inkoop, zoals we die vorig jaar ontvingen en bespraken, gelijk gekoppeld worden aan en geïntegreerd in dit nieuwe beleidsstuk.
De samenwerking binnen ONS en de harmonisatie van inkoopbeleid met de deelnemende gemeenten werkt verhelderend naar het bedrijfsleven toe en levert onze ambtelijke organisatie synergie voordelen op. Ook de creatie van een medewerkersfunctie inkoop voor de 3 kleinere deelnemende gemeenten binnen ONS vinden wij heel goed en zal zichzelf zeker terugverdienen.

Eerst reageren wij op het voorstel voor het nieuwe inkoopbeleid.
In 19 pagina’s wordt helder beschreven aan welke criteria onze inkoop moet voldoen. Er wordt een koppeling gelegd met al elders ontwikkelde uitgangspunten: MVI (Maatschappelijk Verantwoord Inkopen) en SROI (Social return on Investment). En de bijbehorende bouwblokken helpen om ondernemers hier een haalbare invulling aan te geven. Het zorgt dat we duidelijk een grote stap zetten in inzichtelijkheid en tegelijk winst op sociaal en milieugebied kunnen realiseren.
De voorkeur voor lokaal en regionaal aanbesteden krijgt vorm in een 50 km cirkel rond gemeentehuis. De gehanteerde financiële drempelwaardes zijn duidelijker begrensd. De transparantie neemt toe. Bij de Enkelvoudige en Meervoudige aanbesteding is het voordeel dat we hier onze eigen Westerveldse uitgangspunten en wensen kunnen hanteren. Bij deze aanbestedingen moet echter wel een constant aandachtspunt zijn: transparantie, integriteit en voorkoming van belangenverstrengeling. We zijn een kleine gemeente: “ons kent ons” kent naast goede ook schaduwkanten.


Progressief Westerveld stelt voor dat over de feitelijke uitvoering van het nu nieuw geformuleerde inkoopbeleid één keer per jaar aan de raad gerapporteerd wordt. -Welke doelstellingen en uitgangspunten werden gehaald, welke niet? Wat zijn verbeterpunten? En dan liever middels
grafieken en percentages dan met wollige verhalen of incidentele cases.
Dan tot slot over de consequenties van het RKC rapport het volgende:
Wij constateren dat een aantal van de vragen die de RKC aan de raad ter overweging gaf goed beantwoord worden in het nieuwe inkoopbeleid. Met name in de paragrafen 1.3.1 (maatschappelijke waarde) tot en met 1.3.4 (duurzaamheid; inclusief een prima werkbare definitie van het begrip circulair, de sociale en sroi aspecten met de toetsbare bouwblokken) geven de door de RKC aangegeven SMART aanpak goed weer. Wij constateren ook dat 5 van de 6 vragen/aanbevelingen van
de RKC in deze nieuwe nota grotendeels beantwoord worden. De zesde vraag ging over de wijze van rapporteren, en daar heb ik zojuist een voorstel voor gedaan.

Progressief Westerveld kan, met de genoemde kanttekeningen van harte instemmen met het voorgestelde beleid, dat ons zowel evenwichtig en toekomstgericht voorkomt. Dank aan degenen die het denkwerk hiervoor verrichtten.